Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

INFORMACJA - REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O LEGALIZACJĘ POBYTU

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r.  osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty  na stronie: 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak jest wolnych terminów do złożenia wniosku w sierpniu 2019 r.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Rok po abolicji dla cudzoziemców.

"2 lipca mija rok od zakończenia abolicji dla cudzoziemców. W wyniku tej akcji wydano ponad 4,5 tysiąca decyzji pozytywnych, które skutkowały zalegalizowaniem pobytu na 2 lata. Już początkiem przyszłego roku pierwsze z wydanych zezwoleń utracą ważność. Trwające obecnie prace nad nową ustawą o cudzoziemcach dają szansę, że osoby które skorzystały z abolicji będą legalizować swój pobyt już w świetle nowych przepisów – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców"

Podczas sześciomiesięcznej abolicji wnioski złożyło 9 555 osób (niemal dwa razy więcej niż podczas obu poprzednich programów regularyzacyjnych w 2003 i 2007 roku). Najliczniej o zezwolenia ubiegali się obywatele Wietnamu, Ukrainy, Pakistanu, Bangladeszu i Armenii. 72% wśród aplikujących stanowili mężczyźni.

System kolejkowania w oddziale cudzoziemców.

W dniu 17 czerwca 2013 roku w oddziale do spraw cudzoziemców został uruchomiony system kolejkowania. Uprzejmie prosimy o pobieranie numerków zgodnie z rodzajem załatwianej sprawy.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydanie wiz krajowych.

Z dniem dniu 15 września 2012 roku weszła w życie Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. (Monitor Polski 2012 poz.643)

Zgodnie z postanowieniami art.2 ust.1, w związku z art. 1 Umowy, wizy krajowe wydawane przez polskie urzędy konsularne dla obywateli Ukrainy będą zwolnione z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ich wydanie.

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski.

Z dniem 21.07.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski (Dz. U. 2012 poz. 769).

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., poz.823).

Informacja powyższa dotyczy cudzoziemców, którzy w związku z ubieganiem się o legalizację pobytu w Polsce obowiązani są do dołączenia do wniosków dokumentów potwierdzających posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
Dochód, o którym mowa, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca musi być wyższy niż 456 zł, natomiast, gdy cudzoziemiec jest osobą samotną – kwota dochodu musi być wyższa niż 542 zł.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS