Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

INFORMACJA - REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O LEGALIZACJĘ POBYTU

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r.  osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty  na stronie: 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak jest wolnych terminów do złożenia wniosku w sierpniu 2019 r.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Zmiana wzoru formularza wniosku o zezwolenie na pracę i zmiana formularza wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. zmienił się wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Aktualny wzór formularza wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Formularze wniosków do pobrania”.

Uprzejmie informujemy też, że od dnia 12.02.2018 r. zmienił się wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym na pobyt czasowy i pracę). Od dnia 12.02.2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy składać na formularzach według nowego wzoru.
Nowy wzór formularza dostępny jest w zakładce: „Formularze wniosków do pobrania”.

Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781.

Prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Z dniem 6 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1900).

Na podstawie wymienionego rozporządzenia wojewoda podlaski jest organem właściwym w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydawania decyzji w tych sprawach. Z właściwości wojewody podlaskiego mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.

W dniu 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 858)

W dniu 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 858), która m. in. uchyliła art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.) oraz zmieniła brzmienie art. 195 ust 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w ten sposób, że w zakresie ustalenia polskiego pochodzenia odsyła wyłącznie do art. 5 ust.1 ustawy o repatriacji.

Informacja o dniach wolnych od pracy.

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień 2 maja 2017 roku jest dniem wolnym od pracy.
Wszystkie zarejestrowane na ten dzień wizyty w celu złożenia wniosków o legalizację pobytu zostają przeniesione na dzień 13 maja 2017 roku.

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wstrzymania rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS