Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zezwolenie na pobyt stały

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 463),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z 2014r., poz. 568).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Czechowska 15
tel. 81 74-24-549

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 1 egzemplarz wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
 • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży (1 kserokopia + oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada waznego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzajacy jego tożsamość.
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce,

DODATKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ

w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

 • odpis aktu urodzenia;
 • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego
 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
 • odpis aktu urodzenia;
 • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego
 • w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
 • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
 • kserokopię dowodu osobistego małżonka;
 • w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia;

w przypadku ofiary handlu ludźmi:

 • dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie karne;
 • w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
 • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
 • w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:
 • dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
 • w przypadku udzielenia azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • dokument potwierdzający udzielenie azylu

w przypadku posiadania polskiego pochodzenia:

 • oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzuląapostille)

w przypadku posiadania ważnej Karty Polaka:

 • kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające zamiar pozostawania w Polsce na stałe.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna

OPŁATY

640 zł przelewem na konto:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Finansowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem „wydanie zezwolenia na pobyt stały”

50 zł w momencie odbioru decyzji pozytywnej na konto:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
tytułem „wydanie karty na pobyt stały”

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 3 miesięcy (art. 210 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 35 § 4 Kpa) Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców
Lublin, ul. Spokojna 4

tel. 81 74-24-426, fax 81 74-24-432,
mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu można odebrać tylko osobiście;
 • od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • w przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność;
 • dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

O nieprzerwanym pobycie Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

O polskim pochodzeniu Za osobę polskiego pochodzenia uważa się cudzoziemca, który deklaruje narodowość polską i spełnia łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykaże swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie polskiego pochodzenia mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy cudzoziemiec:

 • przy składaniu wniosku nie odda odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • przebywa w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany;
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona;
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
zezwolenie na pobyt stały
dotyczące obywateli państw spoza Unii Europejskiej (państw trzecich)