Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 463),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2314).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Czechowska 15
tel. 81 74-24-549,

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeska 41
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, pl. Niepodległości 1
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3

godziny przyjęć interesantów w Delegaturach:

poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

1 egzemplarz wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami;
4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii, uwaga: cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
ważny dokument podróży (1 kserokopia + oryginał do wglądu)
zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, ubiegającym się o udzielenie zezwolenia.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

w przypadku podjęcia zatrudnienia:

 • informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania;
 • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;

jeśli cudzoziemiec pełni funkcję członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinien dodatkowo złożyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, inne dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik spółki lub
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674) lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

w przypadku posiadania wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE):

 • informacja starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna - zawarta na okres co najmniej 1 roku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie na poziomie studiów wyższych);
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie nie niższe niż określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

w przypadku oddelegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu wykonywania pracy na terytorium RP:

 • oddelegowanie określające okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia;
 • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
 • zezwolenie na pracę;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki;
 • umowa spółki;
 • bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674), np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowy o pracę lub;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

w przypadku pobytu z rodziną:

w przypadku członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
 • kopia dowodu osobistego małżonka wraz z oryginałem do wglądu,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy

w przypadku członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu,
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym wnioskodawca zamierza przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów:

 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, bądź zaświadczenie o odbywaniu kursu przygotowawczego;
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat za studia/kurs, jeżeli są odpłatne;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów studiów/kursu przygotowawczego.

w przypadku małoletniego dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na tym terytorium bez opieki:

 • akt urodzenia

w przypadku podjęcia lub kontynuacji nauki:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.

w przypadku podjęcia lub kontynuacji szkolenia zawodowego:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub kontynuację szkolenia zawodowego.

w przypadku ukończenia polskiej uczelni oraz poszukiwania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.

w przypadku duchownego, członka zakonu lub osoby pełniącej funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. stosowne zaświadczenie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego, bądź potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej lub pełnieniu funkcji religijnej w kościele lub związku wyznaniowym z podaniem terminu zakończenia nauki lub posługi;
 • dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w przypadku wykazania innych okoliczności uzasadniających pobyt:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających utrzymaniu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna

OPŁATY

za zezwolenie na pobyt i pracę i za zezwolenie na pobyt pracownika o wysokich kwalifikacjach (Niebieska Karta):

440 zł w momencie złożenia wniosku

za zezwolenie na pobyt czasowy w pozostałych przypadkach:

340 zł w momencie złożenia wniosku

na konto:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Finansowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem „wydanie zezwolenia na pobyt czasowy”

50 zł w momencie odbioru decyzji pozytywnej na konto:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000 tytułem „wydanie karty pobytu czasowego”

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 2 miesięcy (art 35 § 3 Kpa) Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-426

Delegatura w Białej Podlaskiej tel. 083 34-49-257
Delegatura w Chełmie tel. 082 56-27-614
Delegatura w Zamościu tel. 084 67-76-535

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu można odebrać tylko osobiście;
 • od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • dokumenty należy złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy cudzoziemiec:

 • przy składaniu wniosku nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
 • przebywa w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:
 • zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
 • zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju,
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowany,
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona,
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
zezwolenie na pobyt czasowy
dotyczące obywateli państw spoza Unii Europejskiej (państw trzecich)