Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zaproszenie dla cudzoziemca

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 463),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział ds. cudzoziemców ul. Spokojna 4

II piętro, pokój nr 251 tel. 81 74-24-553

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeska 41
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, pl. Niepodległości 1
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3

godziny przyjęć interesantów w Delegaturach:

poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium
 3. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 4. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego),
 • w razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów,
 • kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego - oryginał do wglądu (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego; w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (rezerwacja hotelowa),
 • zgoda osoby posiadającej tytuł prawny na zamieszkanie cudzoziemca,
 • zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
 • w przypadku składania wniosków i dokumentów przez pełnomocnika: pełnomocnictwo do składania wniosku lub pełnomocnictwo do składania wniosku i oświadczeń woli oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo (17 zł na podane niżej konto z adnotacją: "opłata za pełnomocnictwo"),
 • w przypadku, gdy zapraszającym jest instytucja, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS,
 • w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca - udokumentowany nieprzerwany pobyt w Polsce przez co najmniej 5 lat.

Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W razie składania kopii dokumentów, należy przedstawić ich oryginały do wglądu. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Odbiorca zaproszenia może dokonać pełnomocnictwa legitymując się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ

1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał do wglądu,
 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów lub kopia aktualnego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu - oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności mieszkania, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

2. w przypadku osoby prawnej :

 • kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do najmowego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

3. w przypadku stowarzyszeń:

 • kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna (wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub decyzja o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń)

OPŁATY

Za dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł przelewem na konto:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Finansowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń” Potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być złożone wraz z wnioskiem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
tel. 81 74-24-426

Delegatura w Białej Podlaskiej tel. 083 34-49-257
Delegatura w Chełmie tel. 082 56-27-614
Delegatura w Zamościu tel. 084 67-76-535

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

zaproszenie dla cudzoziemca
dotyczące obywateli państw spoza Unii Europejskiej (państw trzecich)