Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Z dniem 12.02.2018 r weszła w życie zmiana ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła obowiązek posiadania przez cudzoziemca ubiegającego się o pobyt rezydenta długoterminowego UE potwierdzonej znajomości języka polskiego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 12.02.2018 r weszła w życie zmiana ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła obowiązek posiadania przez cudzoziemca ubiegającego się o pobyt rezydenta długoterminowego UE potwierdzonej znajomości języka polskiego.

Znajomość języka polskiego potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

  • urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, na poziomie biegłości językowej co najmniej B1,
  • świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - z wykładowym językiem polskim (np. świadectwo szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski),
  • świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Powyższych zmian nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie luwwlublinie.bip.gov.pl