Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Wymiana/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków
i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm).

I. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim.
2. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy.
3. Dokument podróży (paszport) lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu podlegające wymianie.

II. Opłaty
Bez opłat

III. Termin załatwiania sprawy
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydaje się niezwłocznie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
pok. 1
tel. 81 74-24-553

Delegatura w Białej Podlaskiej – tel. 83 34-49-257
Delegatura w Chełmie – tel. 82 56-27-614
Delegatura w Zamościu – tel. 84 67-76-535

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. Uwagi
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE podlega wymianie w przypadku zmiany danych w nim zamieszczonych lub zniszczenia.
W przypadku utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje się nowe zaświadczenie.

dotyczące obywateli Unii Europejskiej