Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Wymiana karty pobytu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 463),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014 r., poz. 563)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2014 r., poz. 589)

Wniosek o wymianę karty pobytu składa się w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • utraty karty pobytu;
 • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wydanie karty pobytu składa się:

 • w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:
 • przybywa na terytorium Polski lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);
 • jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta;
 • uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i karta pobytu traci ważność.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Czechowska 15
tel. 81 74-24-549

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, pl. Niepodległości 1
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Godziny przyjęć interesantów w Delegaturach:

poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii, uwaga: cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
 • ważny dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu),
 • kserokopia karty pobytu,
 • w przypadku utraty dotychczas posiadanej karty pobytu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu Policji utraty tego dokumentu,
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
 • zgłoszenie utraty karty pobytu.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

OPŁATY

za wydanie lub wymianę karty pobytu

50 PLN - w przypadku niezawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty, a także w przypadku zmiany określonych wyżej danych za wymianę karty pobytu
100 PLN - w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty
150 PLN - w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty

na konto: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
tytułem "wymiana karty pobytu"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odbiór karty pobytu następuje po 4 tygodniach od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-426

Delegatura w Białej Podlaskiej tel. 083 34-49-257
Delegatura w Chełmie tel. 082 56-27-614
Delegatura w Zamościu tel. 084 67-76-535

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wydania karty pobytu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI

Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu;
W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty lub złożenia wniosku przez pełnomocnika - cudzoziemiec zostanie powiadomiony o konieczności stawienia się w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych;
Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany;
W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania.

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ten dokument wydał, w terminie 3 dni od dnia utraty tego dokumentu.

Cudzoziemiec, który wymienia kartę z innego powodu, składa wniosek w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny wymiany.

Wniosek o wydanie karty pobytu składa się co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

wymiana karty pobytu
dotyczące obywateli państw spoza Unii Europejskiej (państw trzecich)