Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

I. Wymagane dokumenty:

- zezwolenie typu A:
cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. oryginał informacji starosty (powiatowego urzędu pracy) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy; wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku;
3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe cudzoziemca (dotyczy zamiaru powierzenia pracy w zawodzie regulowanym);
4. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
5. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

6. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) ważnego dowodu osobistego lub kopię ważnego dokumentu podróży;
7. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy spółki albo jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - kopie (oryginały należy okazać do wglądu) aktów notarialnych o zawiązaniu spółki;
8. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest agencja pracy tymczasowej - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu sporządzonego przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez tę agencję;
9. w przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku, jeżeli przed podjęciem pracy przez cudzoziemca podmiot powierzający zarejestrował w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2. do wniosku należy dołączyć kopie (oryginały okazać do wglądu):
1) oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy,
2) umowy z cudzoziemcem,
3) dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (za okres nie krótszy niż 3 miesiące), jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy.
Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę;
2. dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 4. -8.;
3. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy z cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
4. kopie (oryginały należy okazać do wglądu) dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

- zezwolenie typu B:
cudzoziemiec wykonuje pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
3. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
4. kopie (oryginały należy okazać do wglądu) dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku,
5. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
6. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy spółki albo jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - kopie (oryginały należy okazać do wglądu) aktów notarialnych o zawiązaniu spółki;
7. dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących uzyskanego przez podmiot dochodu rocznego (12-krotność przeciętnego wynagrodzenia) oraz wymaganego stanu zatrudnienia (zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez rok poprzedzający złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę.
Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę;
2. dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 2. -5.;
3. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy z cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
4. kopie (oryginały należy okazać do wglądu) dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez pracy przez cudzoziemca.

- zezwolenie typu C:
cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i został delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym (w rozumieniu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych):
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
4. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu potwierdzającego powiązania podmiotu przyjmującego cudzoziemca z pracodawcą zagranicznym;
5. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu potwierdzającego delegowanie cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego do podmiotu przyjmującego;
6. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
7. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.

- zezwolenie typu D:
cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa):
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
4. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
5. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
6. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.

- zezwolenie typu E:
cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i został delegowany na terytorium Rzeczypospolitej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż dotyczący zezwolenia typu C i D :
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
4. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.

II. Opłaty:
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą osobę (art. 90 a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.).
Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wynosi:
- 50 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
- 100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące,
- 200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty powyżej określonej.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r., poz. 1644).
Wpłaty należy dokonywać na konto: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, NBP O/O Lublin Nr 62 1010 1339 0024 7922 3100 0000 z dopiskiem: “wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca – (imię i nazwisko)”.
.

III. Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Czechowska 15
tel. 081 74-24-781

V. Tryb odwoławczy:
Od wydanych decyzji w sprawach zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przysługuje stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do ministra pracy i polityki społecznej za pośrednictwem wojewody lubelskiego.

zezwolenia na pracę cudzoziemców
dotyczące obywateli państw spoza Unii Europejskiej (państw trzecich)