Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Wydanie karty pobytu niebędącemu obywatelem Unii Europejskiej członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm. ),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.),

I. Wymagane dokumenty

Spis dokumentów wymaganych do uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące)
• Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
• 5 aktualnych, nieuszkodzonych, kolorowych, o dobrej ostrości fotografii o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor jego skóry, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
• Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy.
• Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto:
• małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
• zstępni (dzieci, wnuki) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka,
• wstępni (rodzice, dziadkowie) - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
Uwaga!
Przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej okazuje się ważny dokument podróży (paszport).
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

II. Opłaty
Bez opłat

III. Termin załatwiania sprawy
Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje sie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
pok. 1
tel. 81 74-24-553

Delegatura w Białej Podlaskiej – tel. 83 34-49-257
Delegatura w Chełmie – tel. 82 56-27-614
Delegatura w Zamościu – tel. 84 67-76-535

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Uwagi
Członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany posiadać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.
Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium RP, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE.

dotyczące obywateli Unii Europejskiej