Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka złożonych począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 stycznia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został opublikowany komunikat o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka złożonych począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r.

Stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Na rok 2019 r. w rezerwie celowej pn. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, ujętej w cz. 83, dz. 758, rozdz. 75818, poz. 62 w Załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 55 000 000 zł. Zatem równowartość 75 % niniejszej kwoty wynosi 41 250 000 zł.

Z informacji przekazanych z urzędów wojewódzkich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że łączna kwota konieczna do zabezpieczenia wypłat świadczeń pieniężnych, wynikająca z dotychczas złożonych przez cudzoziemców wniosków osiągnęła wskazany w ustawie poziom.

Wobec powyższego rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r., zostaje wstrzymane.

Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski składane od dnia 18 stycznia 2019 r. zostaną rozpatrzone.

Pełna treść komunikatu znajduje się pod linkiem :
https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-w-sprawie-wstrzymania-rozpatrywania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-dla-posiadaczy-karty-polaka-osiedlajacych-sie-w-rzeczypospolitej-polskiej