Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1105 z póżn. zm.),

I. Wymagane dokumenty:

Spis dokumentów wymaganych do zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej w przypadku, gdy jest on pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy):
• Wniosek o zarejestrowanie pobytu, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
• Pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy (w przypadku obywateli UE w stosunku do których nie mają zastosowania ograniczenia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych).
• Przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku obywateli UE w stosunku do których mają zastosowanie ograniczenia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych.
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium RP.

Spis dokumentów wymaganych do zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej w przypadku, gdy jest on objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. NR 210, poz. 2135, z późn. zm.) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy):
• Wniosek o zarejestrowanie pobytu, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
• Dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
• Dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej.

Dowodami potwierdzającymi posiadanie tych środków mogą być w szczególności:
• karta kredytowa,
• zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

Spis dokumentów wymaganych do zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej, który studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. NR 210, poz. 2135 z późn. zm.) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy):
• Wniosek o zarejestrowanie pobytu, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku oraz 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
• Zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe.
• Dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
• Pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

Dowodami potwierdzającymi posiadanie tych środków mogą być w szczególności:
• karta kredytowa,
• zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

Spis dokumentów wymaganych do zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej, który jest małżonkiem obywatela polskiego (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy):
• Wniosek o zarejestrowanie pobytu, złożony na formularzu i sporządzony w języku polskim. Należy złożyć oryginał wypełnionego wniosku i 3 kserokopie wypełnionego wniosku.
• Dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (odpis aktu małżeństwa).

UWAGA
Przy składaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu okazuje się ważny dokument podróży (paszport). Można okazać inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

II. Opłaty
Bez opłat.

III. Termin załatwiania sprawy
Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
tel. 81 74-24-553
Delegatura w Białej Podlaskiej – tel. 83 34-49-257
Delegatura w Chełmie – tel. 82 56-27-614
Delegatura w Zamościu – tel. 84 67-76-535

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. Uwagi
Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium RP do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE może wjechać na terytorium RP na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy, o ile jest wymagana. W trakcie pobytu na terytorium RP do 3 miesięcy członek rodziny niebędący obywatelem UE obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży.
Wyjazd z terytorium RP obywatela UE może nastąpić na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.
Wyjazd członka rodziny niebędącego obywatelem UE może nastąpić na podstawie ważnego dokumentu podróży.

Jeżeli pobyt na terytorium RP jest dłuższy niż 3 miesiące obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Wniosek o zarejestrowanie lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP.

Osoba która:
• nie dopełnia obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium RP,
• uchyla się od obowiązku posiadania albo wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
• wbrew obowiązkowi nie zwraca karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
podlega karze grzywny.

dotyczące obywateli Unii Europejskiej