Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce - pytania

1. Czy cudzoziemiec, który przyjechał do Polski na wizie, musi zgłaszać swój pobyt do jakiegoś urzędu w Polsce?

Cudzoziemiec będący obywatelem pa[iIS1] ństwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec inny niż wymieniony powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej czwartego dnia, licząc od przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 4 dni.

2. Czy cudzoziemiec-obywatel UE, przebywający w Polsce musi uzyskać kartę pobytu w Polsce?

Obywatel Unii Europejskiej i człowiek rodziny niebędący obywatelem UE może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy.
Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące obywatel Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować swój pobyt a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest zobowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
Zarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela Unii Europejskiej, a wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Ile czasu przed upływem terminu ważności wizy należy składać dokumenty o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Ile aktualnie wynosi opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o pobyt czasowy w celu podjęcia studiów? Dodatkowo, jaki jest koszt wydania karty pobytu?

Aktualnie opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla studenta wynosi 340 zł. Opłata wpłacana jest na konto nr. 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków. Opłata za wydanie karty pobytu dla studenta wynosi 25 zł.
Opłata wpłacana jest na konto: nr. 62 1010 1339 0024 7922 3100 0000 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Finansów i Certyfikacji

5. Jaka jest różnica pomiędzy okresem ważności wizy a długością pobytu w na jej podstawie?

Okres ważności wizy określa możliwość pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazanym w wizie wniosku, np. od … do …
Pobyt ten jest uzależniony od liczby dni pobytu wskazanego w wizie np. 90 dni lub 365 dni.
Sprawdzając liczbę dni pobytu na podstawie pieczątek w paszporcie, nie można przebywać w Polsce dłużej niż liczba wskazanych w wizie dni pobytu


6. Czy wizę można przedłużyć w Polsce? Czy też należy ubiegać się wówczas o zezwolenie na pobyt?

Jeżeli celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów doktoranckich zwanych dalej „studiami” należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy

7. Jeżeli cykl studiów wynosi 2 lata, to czy środki musza obejmować 2 lata studiów czy 15 miesięcy?

Gdy cykl studiów wynosi 2 lata to środki finansowe – muszą obejmować 15 miesięcy tj. cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu

a) przez okres 15 miesięcy lub

b) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt a.,
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych

8. Według jakiego kursu przeliczane są waluty? Czy kwotę tą należy powiększyć o środki na bilet powrotny?

Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
Cudzoziemiec musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego cudzoziemiec przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

a) 200 zł, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską

b) 500 zł., jeżeli przybył z państwa członkowskiego innego niż określone w pkt a.

c) 2.500 zł. Jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej – albo równowartość tych kwot w walutach obcych

9. Jakie dokumenty mogą potwierdzić wykaz środków finansowych – czy jeśli zaświadczenie z baku jest w j. angielskim należy go tłumaczyć? Czy może być to tłumacz zwykły czy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd:

a) czek podróżny

b) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydany przez bank, który wystawił kartę kredytową

c) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

d) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego

e) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeżeli zaświadczenie z banku jest w języku angielskim, należy je przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego

Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

10. Czy rachunek / karta kredytowa muszą być na studenta? Czy środki te mogą być zgromadzone na koncie rodziców/rodzeństwa? W jaki sposób wówczas dokumentować, że przeznaczone są na utrzymanie studenta podczas pobytu w Polsce?

Środki finansowe powinny być zgromadzone na koncie studenta

11. Czy cudzoziemiec, który ma prawo przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez wizy, może przedłużyć swój pobyt w Polsce? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego i uzasadnia ten wniosek.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni. W przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynika, że uzasadniony pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dłuższy niż 3 miesiące, należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy

12. Czy z kartą pobytu można podróżować do innych krajów Schengen?

Z ważną kartą pobytu można podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeżeli cudzoziemiec:

a) posiada ważny dokument podróży

b) potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu

c) posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem