Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Nabycie prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny będącego obywatelem Unii Europejskiej.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1106),

I. Wymagane dokumenty
Spis dokumentów wymaganych do nabycia prawa stałego pobytu przez obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny będącego obywatelem Unii Europejskiej i wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

• Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu sporządzony na formularzu w języku polskim.
• Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące.

• Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 5 lat (np. oryginały lub kserokopie posiadanych decyzji i dokumentów, potwierdzających pobyt na terytorium RP).

• 5 aktualnych, nieuszkodzonych, kolorowych, o dobrej ostrości fotografii o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor jego skóry, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

• Ważny dokument podróży (paszport) – okazuje się przy złożeniu wniosku. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

• W przypadku członka rodziny będącego obywatelem UE – dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z obywatelem UE.

Uwaga !
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły 6 miesięcy w roku.
Wniosek składa się osobiście.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

II. Opłaty
Bez opłat.

III. Termin załatwiania sprawy
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku o jego wydanie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
pok. 1
tel. 81 74-24-553

Delegatura w Białej Podlaskiej – tel. 83 34-49-257
Delegatura w Chełmie – tel. 82 56-27-614
Delegatura w Zamościu – tel. 84 67-76-535

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. Uwagi
Organem właściwym w sprawach wydania, wymiany lub unieważnienia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu jest ważny 10 lat

dotyczące obywateli Unii Europejskiej