Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Nabycie prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez niebędącego obywatelem Unii Europejskiej członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z póżn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1106)

I. Wymagane dokumenty
Spis dokumentów wymaganych do nabycia prawa stałego pobytu przez członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej i uzyskania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:
1. Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, sporządzony na formularzu w języku polskim.
2. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące.
3. Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem Unii Europejskiej przez okres dłuższy niż 5 lat (np. oryginały lub kserokopie posiadanych decyzji i dokumentów, potwierdzających pobyt na terytorium RP).
4. 5 aktualnych, nieuszkodzonych, kolorowych, o dobrej ostrości fotografii o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor jego skóry, przedstawiających wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
5. Ważny dokument podróży (paszport) – okazuje się przy złożeniu wniosku.
6. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z obywatelem UE.

UWAGA:
Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły 6 miesięcy w roku.
Wniosek składa się osobiście.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Wniosek składa się przed upływem terminu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE.
W przypadku małżeństwa obywatela UE z osobą niebędącą obywatelem UE organ zbada, czy związek małżeński z obywatelem UE nie został zawarty dla pozoru.

II. Opłaty
Bez opłat

III. Termin załatwiania sprawy
Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
pok. 1
tel. 81 74-24-553

Delegatura w Białej Podlaskiej – tel. 83 34-49-257
Delegatura w Chełmie – tel. 82 56-27-614
Delegatura w Zamościu – tel. 84 67-76-535

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

V. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. Uwagi
Organem właściwym w sprawach wydania , wymiany lub unieważnienia karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.
W przypadku o którym mowa w art. 44 i 46 ust. 2 ustawy organem właściwym jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu członka rodziny obywatela UE.
Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat

dotyczące obywateli Unii Europejskiej