Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Nowe zasady wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospilitej Polskiej przez obywateli Republiki Armenii

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2013 r. Poz 1507 z dnia 11 grudnia 2013 r.). Zgodnie z tym rozporządzeniem także obywatele Republiki Armenii mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi.